Category Archives: Vind

EN NY ENERGIMELDING – tar den forbrukernes eller kraftutbyggernes parti?

IMG_2658

Den nye energimeldingen vil etter alt å dømme komme fredag 15. april.Mange har ventet i spenning. Forventninger har bygget seg opp. Etter mange år uten energimeldinger bør det komme mye nytt. Energisituasjonen har i flere år utviklet seg på en måte som har skapt mange spørsmål. Derfor venter jeg at meldingen vil gi mange svar. Her er noen tanker jeg har gjort meg i ventetiden.   Energipolitikk dreier seg om å balansere økonomi og miljøhensyn. Men en energimelding må også gi en

Vindkraften – blåser i det meste

IMG_2793

Publisert i Dagens Næringsliv 14. mars 2015:   Professor Anders Skonhoft hadde 3. mars kronikken «Vindkraften blåser i milliarder». Den gir et godt bilde av vindkraftens samfunnsøkonomi. Men det er flere sider ved vindkraften som gir grunn til bekymring. I NVEs vurdering av vindkraftkonsesjoner opplyses ikke om investeringer og lønnsomhet. Det er bedriftsinterne forhold som skjermes for allment innsyn. Norske strømbrukere subsidierer prosjektene gjennom lovpålagt kjøp av grønne sertifikater og tilfører investorene en egenkapital som verken gir rett til styreplass

Grønne sertifikater er ikke et miljøtiltak

Publisert i Europower oktober 2014 Grønne sertifikater er et tiltak Norge har iverksatt for å oppfylle EUs administrative mål for satsing på fornybar energi og bedret leveringssikkerhet for strøm. I Norge er det blitt en hovedsatsing i en uklar klimastrategi. EUs mål for enkeltland tar utgangspunkt i landenes BnP, uavhengig av hvor mye fornybar energi de allerede har, hvor mye de kan bygge ut eller miljøkonsekvenser landet påføres. Norges mål er derfor ikke basert på en kostnad-nyttevurdering – verken for

Vindkraft på land: Er nytten større enn ulempene?

Åseral - passer det inn med 39 vindmøller her?

Svein Roar Brunborg, 1.sptember 2014. NVE gir bare konsesjon til et kraftanlegg hvis nytten er større enn ulempene. Men NVEs måte å beregne nytte og ulempe av vindkraft har viktige svakheter. Det er ikke satt kronebeløp på ulempene. Når vindkraft støttes av grønne sertifikater subsidieres forringelse av norsk natur og svekker dens fremtidige rolle i turismen. I sommer var jeg på den sydligste toppen over 1000 meter i Norge. Et panorama med Gaustatoppen i det fjerne. På det lokale samvirkelaget

Blasfemiske vindmøller

Blasfemiske vindmøller

«Disse vindmøllene vil være blasfemi» I et naturprogram søndag 26. januar viste naturfotograf Arne Nævra fram Helgelandskysten i all sin prakt i beste sendetid på NRK. At det er planlagt 75 gigantturbiner i det samme området kaller han blasfemi i et intervju med NRK. Det er prisverdig at Nævra tar opp denne saken. Vi må ikke glemme at miljøvern er mer enn klimapolitikk. De siste 20 årene har det vært en klar trend at klimatiltak har overkjørt hensynet til klassisk

Vindkraft, vannkraft og miljøpolitisk konsistens

Publisert i ENERGI – oktober 2009   I mai ga OED konsesjon til bygging av en vindkraftpark på Lista. Anken på NVEs avgjørelse førte ikke fram. Motstanderne går nå til søksmål mot utbyggingen. De mener at konsesjon er i strid med at Lista er et av 20 nasjonale kulturlandskap.   Nylig ga NVE avslag på en søknad om utbygging av et småkraftprosjekt i Oppdal. NVE avslår konsesjon for småkraft i Oppdal fordi ”utbyggingen vil etter NVEs syn føre til at

Kjernekraft eller vindmøller?

Energi – mars 2009   Den britiske avisen ”The Independent” hadde den 23. februar et førstesideoppslag med tittelen ”Nuclear Power? Yes please…” Bakgrunnen var at 4 fremtredende personer innen miljø-bevegelsen, som alle tidligere har vært sterke kjernekraftmotstandere, bekjentgjorde at de nå går inn for storstilt bygging av kjernekraft for å begrense CO2-utslippene.   De innrømmer at det har vært en tøff beslutning på det rent personlige plan. ”It’s like a religious conversion. Anti-nuclear was part of being an environmentalist”,sier Stephen

Møller i motvind

Publisert i Energi – november 2007   Mitt første møte med vindmøller var i siste halvdel av 70-tallet. Sammen med en kollega i MD humpet jeg bortover en dansk gårdsvei i en tynnslitt Renault 4 til vindmøllen som en miljøorganisasjon hadde under bygging. Vingene lå halvferdige på bakken og byggeplassen fortalte mer om idealistisk vilje enn håp om at fornybar strømproduksjon kunne redde verden.     Neste møte med vindmøller var tidlig på 80-tallet. En ordentlig mølle var bygget av