Hvem sørger for strøm ut av stikkontakten?

Kronikk i bladet Europower utgave 10, september 2015

En «strømleverandør» påstår i en reklame at han leverer strøm ut av stikkontakten. Forbrukerrådet, OED eller NVE må stanse bruk av slik feilaktig markedsføring.

Strømmarkedet er et selvbetjeningssystem. Forbrukeren bestemmer selv sitt fysiske uttak uten at «strømleverandøren» får beskjed om at lys slås på, mat stekes eller panelovnen skrus på. Nettselskapet sørger for kontinuerlig fysisk kontakt med produsentene og har leveringsplikt nedfelt i energiloven.
Strømleverandørene avtaler bare hvilken pris du skal betale. De legger inn et antatt forbruk i Nord Pools spotmarked som legger grunnlaget for prissettingen i markedet. Usikkerhet om kundenes forbruksprofil, fremtidig spot-pris og totalt forbruk gir en finansiell usikkerhet – kostnaden for denne usikkerheten er den varen «strømleverandøren» tilbyr. Gjennom bruken av ordet leverandør skaper «strømleverandørene» uklarhet, både om forskjell mellom fysisk og finansiell handel og om rollefordelingen i kraftsystemet.
Om kunden bruker mer eller mindre enn «strømleverandøren» anmelder i spotmarkedet må produsentene justere sin produksjon og de kompenseres for dette. Om nettet ikke kan levere risikerer netteier økonomisk straff. «Strømleverandøren» nyter passivt godt av denne fysiske kvalitetssikringen.
Strømforbruk har lav priselastisitet. Men AMS kan – kombinert med ny styringsteknologi – gi nytt samspill mellom forbrukere og investeringer i nettet. Markedet må utvikles slik at kostnad for økt nettkapasitet og marginale tap når fram til strømkundene.
Kortvarige justeringer av effektuttak kan redusere nyinvesteringer. Det kan bidra til å stabilisere kraftsystemet og gi forbrukere en gevinst slik kraftprodusenter får med sin regulering. Dette er viktig når tilgang på uregulert, fornybar energi øker. Det kan bidra til lavere topplast og at tariffene i nettet ikke må øke så mye som NVE har antydet. Og det bidrar til å redusere tap i nettet.
Reguleringsteknologi kan gi nye insentiver på forbrukssiden og må kobles opp mot markedet via lokale nett. Vi må utvikle nettrollen slik det påpekes av Svartsund fra Energi Norge i forrige nummer.

IMG_2698
Nettet reguleres nøytralt og har mer sammenfallende økonomiske interesse med strømkunder enn finansielle «strømleverandører» har. Energi Norge bør ta initiativ til å etablere prøveordninger med lokale nett og teste ut hvordan forbrukerne, i samspill med sitt lokale nett, kan få en mer aktivt rolle i kraftsektorens systemkontroll og bidra til å redusere både investeringer og tap i nettet.