Tag Archives: CO2

Klimapolitikken bokfører bioenergien feil!

IMG_2219

Publisert i bladet ENERGI/Europower april 2015   NVE har i rapport 2015/17 langt på vei dokumentert at bioenergi ikke er klimavennlig like vel. Rapporten gir god innsikt i samspillet mellom skogskjøtsel, bioenergi og utslipp av CO2. NVE ser også det ulogiske i at det ikke regnes CO2-utslipp fra biobrensel. KLIF laget i 2011 en rapport som NVE bygger på i sin nye rapport. En svakhet ved begge rapportene er at skogens CO2 effekt analyseres uten at skogens CO2-balanse vurderes over skogens

Et klimaregnskap må korrigeres for både skog og utenlandshandel

IMG_2219

Et regnskap er et styringsredskap og må tilpasses målet det styres mot. Det norske klimaregnskapet er et hjelpemiddel for å nå norske, politiske utslippsmål. Men en oversikt bare over utslipp som påvirkes av norske virkemidler og viser ikke hvordan Norge påvirker globale utslipp. Det er fornuftig å føre regnskap med om politikken virker, men vi mister oversikten over samspillet mellom Norge og utlandet. Norge har en eksportrettet økonomi dominert av CO2-intens virksomhet. Det er andre lands forbruk som skaper etterspørsel

Klimapolitikken kjører seg fast i dype spor

Publisert i ENERGI – Mars 2012   Klimapolitikken gjennomsyrer samfunnet. Globale, internasjonale og nasjonale prosesser gir forpliktelser politikerne strever med å oppfylle. Forretningslivet rir på en grønn bølge. Innimellom smyger miljøorganisasjonene til seg penger, makt og oppmerksomhet. Nederst bærer forbrukerne kostnader og dårlig samvittighet.   Forskningsresultater fra University of Oregon som publiseres i tidsskriftet Science viser at CO2 bidrar mindre til global oppvarming enn IPCC har basert sine anbefalinger på. Konklusjonen trekker i samme retning som det jeg selv har

La skogen vokse, bruk olje- og gass (II)

IMG_2219

Publisert i ENERGI – april 2011   Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) har fått utarbeidet en rapport om hvilken effekt økt bruk av bioenergi har på utslippene av CO2 til atmosfæren. Konklusjonene setter det eksisterende, politiske dogmet om bioenergiens CO2-nøytralitet i en pinlig situasjon.   I januar 2008 skrev jeg en kronikk med tittelen ”La skogen vokse – sats på olje og gass”. Noen mente jeg var på ville veier, men rapporten fra KLIF bekrefter mitt resonnement.   Opptak er ikke

Fra Soria Moria til København

Publisert i ENERGI – november 2009   Stortingsvalget ga en flertallsregjering, eller gjorde den det? Flertallsregjeringer kan styre uten å inngå kostbare kompromisser. Mindretallsregjeringer må love litt her og litt der for å hele tiden sikre seg flertall. Vi har en koalisjonsregjering med indre motsetninger, i praksis fungerer den som en mindretallsregjering. Overbudspolitikken fra valgkampen bringes inn i selve regjeringserklæringen for å sikre at samholdet styrkes nok til at Regjeringen overlever.   Politikerne synliggjør sitt klimapolitiske ansvar gjennom å foreslå

Hva ville skjedd i dag?

Publisert i ENERGI – september 2008   Klimahensyn har i 15 år lagt premisser for politikernes miljøprioriteringer. Konsentrasjonen av CO2 har økt jevnt gjennom et århundre. Klodens temperatur har ikke økt like jevnt, men gjennom 90-tallet var det lett å peke på en felles oppadgående trend, både for CO2 og temperatur. De siste ti år er det ingen slik sammenheng. Det siste årets kraftige reduksjon i global temperatur skyldes El Ninjos sykliske variasjoner og skal kanskje ikke tillegges så stor