Tag Archives: klimapolitikk

Bioenergi er klimapolitikkens akilleshæl!

timeliste srb 072011 476

En noe justert versjon av kronikken ble publisert i Dagens Næringsliv den 27.11.2015   På 70-tallet var vår miljøpolitiske «ledestjerne» at «biologisk mangfold er alt miljøverns mor». Det er god miljøpolitikk å verne regnskog i Amazonas. Men hvordan skjøtter vi våre egne skoger? Midt på 90-tallet ledet jeg Olje- og energidepartementets interdepartementale arbeidsgruppe for bioenergi. Både Landbruks- og Miljøverndepartementet deltok med kompetanse om skog og biologisk mangfold. Men vi stilte ikke spørsmålet om hvilken effekt uttak av bioenergi fra skogen

Klimapolitikken bokfører bioenergien feil!

IMG_2219

Publisert i bladet ENERGI/Europower april 2015   NVE har i rapport 2015/17 langt på vei dokumentert at bioenergi ikke er klimavennlig like vel. Rapporten gir god innsikt i samspillet mellom skogskjøtsel, bioenergi og utslipp av CO2. NVE ser også det ulogiske i at det ikke regnes CO2-utslipp fra biobrensel. KLIF laget i 2011 en rapport som NVE bygger på i sin nye rapport. En svakhet ved begge rapportene er at skogens CO2 effekt analyseres uten at skogens CO2-balanse vurderes over skogens

Et klimaregnskap må korrigeres for både skog og utenlandshandel

IMG_2219

Et regnskap er et styringsredskap og må tilpasses målet det styres mot. Det norske klimaregnskapet er et hjelpemiddel for å nå norske, politiske utslippsmål. Men en oversikt bare over utslipp som påvirkes av norske virkemidler og viser ikke hvordan Norge påvirker globale utslipp. Det er fornuftig å føre regnskap med om politikken virker, men vi mister oversikten over samspillet mellom Norge og utlandet. Norge har en eksportrettet økonomi dominert av CO2-intens virksomhet. Det er andre lands forbruk som skaper etterspørsel

Grønne sertifikater er ikke et miljøtiltak

Publisert i Europower oktober 2014 Grønne sertifikater er et tiltak Norge har iverksatt for å oppfylle EUs administrative mål for satsing på fornybar energi og bedret leveringssikkerhet for strøm. I Norge er det blitt en hovedsatsing i en uklar klimastrategi. EUs mål for enkeltland tar utgangspunkt i landenes BnP, uavhengig av hvor mye fornybar energi de allerede har, hvor mye de kan bygge ut eller miljøkonsekvenser landet påføres. Norges mål er derfor ikke basert på en kostnad-nyttevurdering – verken for

Et superdupert, superdunkelt departement?

Publisert i ENERGI – april 2009   Tidligere Olje- og energiminister Åslaug Haga går i Dagsavisen den 12. mars inn for å slå sammen OED og MD og etablere et superdepartement for klima, energi og miljø for å få fart på sakene.   ”Haga mener det har vært et politisk valg å ikke gi Olje- og energidepartementet nok administrative og økonomiske ressurser til å drive fram fornybar energiproduksjon. Men refser også Miljøverndepartementet for å være lite villig til å erkjenne

Kjernekraft eller vindmøller?

Energi – mars 2009   Den britiske avisen ”The Independent” hadde den 23. februar et førstesideoppslag med tittelen ”Nuclear Power? Yes please…” Bakgrunnen var at 4 fremtredende personer innen miljø-bevegelsen, som alle tidligere har vært sterke kjernekraftmotstandere, bekjentgjorde at de nå går inn for storstilt bygging av kjernekraft for å begrense CO2-utslippene.   De innrømmer at det har vært en tøff beslutning på det rent personlige plan. ”It’s like a religious conversion. Anti-nuclear was part of being an environmentalist”,sier Stephen

Skog, olje og klimapolitikk

Publisert i Energi – februar 2008   Regjeringen har gitt skogens tilvekst en konto i det nasjonale klimaregnskapet. Dette er en viktig nyvinning. Ved å bringe skogen inn som en medarbeider i klimasatsingen unngår Regjeringen å måtte sette i gang andre kostbare klimatiltak. For skogen gjør jo sin del av jobben uten at politikerne trenger å løfte en finger. Eller gjør den kanskje ikke det?   Den norske skogen er underavvirket. Mengden karbon lagret i skogen øker. Skogens netto årlige