Category Archives: enøk

Utsettelse er det eneste riktige nå!

Februar 2011   Dette er noen refleksjoner jeg skrev ned rett etter fremleggelsen av 4 rapporter utarbeidet av arbeidsgrupper nedsatt av Olje- og energidepartementet som en kvalitetssikring av beslutningen om bygging av kraftlinjer mellom Sima og Samnanger. Nå i ettertid kan jeg konstatere at Statnett har lagt om stilen i sin håndtering av store investeringer i sentralnettet når det gjelder satsingen i Oslo-området. Det er bra, men samtidig har byggingen av småkraft og vindmøller, subsidiert med grønne sertifikater, avdekket at det

Hva vil vi med ENOVA?

Publisert i ENERGI – oktober 2010   Det nærmer seg nå 10 år siden ENOVA ble opprettet, det er et passende tidspunkt å se seg tilbake og reflektere over utviklingen. Det var tre hovedårsaker til at embetsverket i OED foreslo å etablere ENOVA.   NVE hadde før ENOVA ble etablert, ansvaret for forvaltningen av midlene til enøk og fornybar energi. Mål og resultatstyring ble utviklet trinn for trinn. Støtte til vindkraften ga betenkeligheter med at NVE både ga konsesjon og

En delelinje for samarbeid?

Publisert i ENERGI Juni 2010   Den Russiske presidentens besøk fikk et historisk sus over seg da han etterlot sin underskrift på et papir som avsluttet en 40 år lang forhandlingsprosess.   Mindre oppmerksomhet ble det om de andre samarbeidsavtalene som ble underskrevet på Akershus slott, blant annet en avtale om energieffektivisering og fornybar energi. Jeg skal komme tilbake til denne, men først litt om delelinjeavtalen og rollen den kan få for det generelle norskrussiske energisamarbeidet.   Avtalen kan vise

Det var en god vinter for kråkene

Publisert i ENERGI – mai 2010   Den kalde vinteren tærte kraftig på vannmengden i magasinene. Men vi kom oss gjennom kulda uten de helt store vanskene. Litt misnøye med strømprisene som avisene hauset opp til større høyder enn statistikken i ettertid kan fortelle oss. Vi har et sentralnett som sikret strømforsyningen ved å flytte kraften mellom landsdeler og importere fra utlandet. Strømforsyningen i et moderne samfunn skal ikke bare være tilstrekkelig, stadig flere apparater krever at spenning og frekvens

En termodynamisk forskningsstrategi?

September 2009   Energiforskningen drives fram i en blanding av klimafrykt, framtidsvisjoner og tradisjonell partipolitisk overbudspolitikk. Er dette gode drivkrefter? Entusiasme smitter mellom forskere og politikere når pengene sitter løst. Resultatene kan først evalueres etter mange stortingsvalg. Forskning er en prosess hvor kapasitet og kompetanse tar tid å bygge opp. Pengebruken møter flaskehalser. Når drivkraften er politisk konkurranse om å by høyest, svekkes nytten av penger.   Forskning tar tid og den dagen nye spørsmål dukker opp og det ropes

Dead-lock for energiomleggingen?

Publisert i ENERGI – februar 2009   Olje- og energidepartementet har bestemt at når NVE vurderer den samfunnsøkonomiske verdi av fjernvarme som erstatter elektrisk oppvarming, skal kapitalkostnadene for distribusjon av elektrisitet ignoreres fordi disse er ”sunk cost”.   Dette synes ved første øyekast som en logisk konklusjon, linjene henger jo der og kan ikke fjernes uten dramatiske konsekvenser. Men la oss se litt nærmere på problemstillingen. Prinsippet har stor betydning for konkurransen i varmemarkedet og utviklingen av energisektoren.   Strømførende

Mer fjernvarme gir lavere eltap

Utkast til intervju i bladet ENERGI, basert på et foredrag jeg holdt på NVEs energi dager høsten 2008 Fjernvarme kan bli en viktig støttespiller for kraftsystemet fordi redusert bruk av el kan gi lavere tap og bedre leveringssikkerhet. På NVEs Energidager nylig sa Svein Roar Brunborg at kanskje så mye som 80 prosent av tapene i kraftsystemet skyldes elektrisk oppvarming i høylastperioder. Han var samtidig bekymret for at det nesten aldri foretas noen relevant, detaljert analyse av hvordan et fjernvarmeprosjekt

Sparedusjens nytelsesverdi

Publisert i ENERGI – juni 2008   I denne artikkelen henvises det til et utsagn fra en ikke navngitt politiker. Siden uttalelsen ble avgitt i et internt møte kan jeg av konfidensialitetshensyn ikke røpe navnet på vedkommende. Han (eller hun) har humoristisk sans og befinner seg på en politisk fjelltopp. Der er det til tider sterk motvind og jeg vil ikke utsette vedkommendes humør for en offentliggjøring av hvem det er.     Installasjon av sparedusjer har i mange år

Hvorfor favorisere elektrisk oppvarming?

Publisert i ENERGI – april 2008   Nettariffene favoriserer elektrisitet til oppvarming på bekostning av blant annet fjernvarme. Samtidig bevilges betydelige økonomiske midler til fjernvarmeutbygging. Dette henger ikke helt godt sammen.   En nettariff og nettregulering som ikke skiller mellom elektrisitet til oppvarming og elektrisitetsspesifikke formål kan gi gale insentiver, både til forbrukernes valg av oppvarmingskilde og til nettselskapenes investeringer i overliggende nett.   Et prinsipielt spørsmål blir da om NVEs regulering av nettvirksomhetenes økonomi bør legges om for å

Sløser vi egentlig med energien?

Publisert i ENERGI – februar 2008   Da jeg jobbet i Olje- og energidepartementet hendte det av og til at vi måtte til Brussel en tur og krangle om ett eller annet. En gang var det noe med det høye energiforbruket i Norge. Husker ikke i detalj hva det dreide seg om. Men husker godt at jeg gjorde litt forarbeid hjemme. Jeg fikk en energiekspert til å beregne hvor mye en vanlig husbankbolig i Oslo ville bruke til oppvarming i