Category Archives: klima

Bioenergi er klimapolitikkens akilleshæl!

En noe justert versjon av kronikken ble publisert i Dagens Næringsliv den 27.11.2015   På 70-tallet var vår miljøpolitiske «ledestjerne» at «biologisk mangfold er alt miljøverns mor». Det er god miljøpolitikk å verne regnskog i Amazonas. Men hvordan skjøtter vi våre egne skoger? Midt på 90-tallet ledet jeg Olje- og energidepartementets interdepartementale arbeidsgruppe for bioenergi. Både Landbruks- og Miljøverndepartementet deltok med kompetanse om skog og biologisk mangfold. Men vi stilte ikke spørsmålet om hvilken effekt uttak av bioenergi fra skogen

Klimapolitikken bokfører bioenergien feil!

Publisert i bladet ENERGI/Europower april 2015   NVE har i rapport 2015/17 langt på vei dokumentert at bioenergi ikke er klimavennlig like vel. Rapporten gir god innsikt i samspillet mellom skogskjøtsel, bioenergi og utslipp av CO2. NVE ser også det ulogiske i at det ikke regnes CO2-utslipp fra biobrensel. KLIF laget i 2011 en rapport som NVE bygger på i sin nye rapport. En svakhet ved begge rapportene er at skogens CO2 effekt analyseres uten at skogens CO2-balanse vurderes over skogens

Et klimaregnskap må korrigeres for både skog og utenlandshandel

Et regnskap er et styringsredskap og må tilpasses målet det styres mot. Det norske klimaregnskapet er et hjelpemiddel for å nå norske, politiske utslippsmål. Men en oversikt bare over utslipp som påvirkes av norske virkemidler og viser ikke hvordan Norge påvirker globale utslipp. Det er fornuftig å føre regnskap med om politikken virker, men vi mister oversikten over samspillet mellom Norge og utlandet. Norge har en eksportrettet økonomi dominert av CO2-intens virksomhet. Det er andre lands forbruk som skaper etterspørsel

Grønne sertifikater er ikke et miljøtiltak

Publisert i Europower oktober 2014 Grønne sertifikater er et tiltak Norge har iverksatt for å oppfylle EUs administrative mål for satsing på fornybar energi og bedret leveringssikkerhet for strøm. I Norge er det blitt en hovedsatsing i en uklar klimastrategi. EUs mål for enkeltland tar utgangspunkt i landenes BnP, uavhengig av hvor mye fornybar energi de allerede har, hvor mye de kan bygge ut eller miljøkonsekvenser landet påføres. Norges mål er derfor ikke basert på en kostnad-nyttevurdering – verken for

Norske strømbrukeres helhjertede innsats for grønn energi.

Publisert i ENERGI – Oktober 2013. EU vedtar i 2009 et direktiv om fornybar energi. Hvert land forplikter seg til økt produksjon, uavhengig av hvor mye fornybar energi de allerede produserer. Attpåtil må land med høyt BNP per innbygger øke mest. Vi inngår i 2009 en avtale med Sverige om et felles sertifikatmarked for å bygge 26,4 TWh innen 2020.   Norge godtar EUs fornybardirektivet i oktober 2011 med små justeringer. Norge produserer mest fornybar energi i Europa, men må

Energipolitikk er mer enn energipolitikk.

Publisert i ENERGI August 2013   Etter 8 rødgrønne år tyder mye på at borgerlige overtar. Men endres energipolitikken? Energipolitikk er ikke bare mål om grønne kWh, men må bygge på partienes tanker om markedets rolle, planøkonomi, statsstyring, rolle- og ansvarsfordeling. Og hvordan forvalte miljøverdier?   Venstresiden vil at planer, stordrift og teknokrati skal gi effektivitet. Kraftselskaper brukes som redskap for å gjennomføre politisk korrekte, strategiske satsinger. Kraftselskapene sitter på store verdier i form av grunnrente og kan klare dette

Klimapolitikken kjører seg fast i dype spor

Publisert i ENERGI – Mars 2012   Klimapolitikken gjennomsyrer samfunnet. Globale, internasjonale og nasjonale prosesser gir forpliktelser politikerne strever med å oppfylle. Forretningslivet rir på en grønn bølge. Innimellom smyger miljøorganisasjonene til seg penger, makt og oppmerksomhet. Nederst bærer forbrukerne kostnader og dårlig samvittighet.   Forskningsresultater fra University of Oregon som publiseres i tidsskriftet Science viser at CO2 bidrar mindre til global oppvarming enn IPCC har basert sine anbefalinger på. Konklusjonen trekker i samme retning som det jeg selv har

Frykten for at den frie energien forsvinner

Refusert av Teknisk Ukeblad i oktober 2011. Ansvarlig redaktør begrunnet det med at de ikke betaler for kronikker! Åndsverk har ingen verdi, – ikke humor heller? —– Fornybar energi er ikke uendelig melder Teknisk Ukeblad den 28.9. Den overraskende konklusjonen stammer fra professor Axel Kleidon ved et Max-Planck – institutt i Tyskland. Han er bekymret for at vind-, bølge- og tidevannskraft tapper jorden for fri energi. Professoren har selvsagt et godt poeng når han peker på at vind, vann, tidevann

Norge – et klimapolitisk foregangsland?

August 2011   OECD har evaluert norsk miljøpolitikk. Vi får mye ros, men kritikk for inkonsistens mellom mål og midler. Det er vanskelig å få den ambisiøse klimapolitikken til å henge sammen. Kanskje må visjonen om foregangsland opp til revisjon?   Uklar målsetting. Norge har de sterkeste nasjonale klimaambisjonene. Men våre virkemidler bidrar lite til reduksjon av utslipp siden vi er med i EUs system for klimakvoter. Utslippsmålene vil derfor belaste transportsektoren hardt, OECD indikerer at en dobling av bensinprisene

La skogen vokse, bruk olje- og gass (II)

Publisert i ENERGI – april 2011   Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) har fått utarbeidet en rapport om hvilken effekt økt bruk av bioenergi har på utslippene av CO2 til atmosfæren. Konklusjonene setter det eksisterende, politiske dogmet om bioenergiens CO2-nøytralitet i en pinlig situasjon.   I januar 2008 skrev jeg en kronikk med tittelen ”La skogen vokse – sats på olje og gass”. Noen mente jeg var på ville veier, men rapporten fra KLIF bekrefter mitt resonnement.   Opptak er ikke

« Older Entries