Om Energipolitisk.no

IMG_4836 (002)HVORFOR NETTSTEDET «ENERGIPOLITISK.NO»?

Formålet med dette nettstedet er å ta opp energipolitiske problemstillinger med en faglig og prinsipiell innfallsvinkel. Innholdet utarbeides helt uavhengig av økonomiske, organisasjonsmessige og partipolitiske interesser.

 

Noen av de mest aktuelle, grunnleggende prinsipper for denne nettsidens omtale av energipolitiske spørmål er:

 

  • Politiske valg må vurderes i forhold til kvantitative, samfunnsøkonomiske vurderinger
  • Myndighetenes beslutninger må følge krav tilsvarende forvaltningens utredningsinstruks
  • Miljøkonsekvenser skal gis en økonomisk verdivurdering så langt slike lar seg kvantifisere
  • Like miljøkonsekvenser skal prioriteres likt i ulike politiske beslutninger
  • Den samfunnsøkonomiske kostnaden for miljøulemper må aldri settes lik null
  • Subsidier, avgifter og andre restriksjoner må praktiseres konsistent for like formål
  • Subsidiering av energi skal ha et etterprøvbart formål og gi nytteverdi for den som betaler
  • Grunnrente fra vannkraft og finansiering av infrastruktur er politiske fordelingsspørsmål

Innholdet på nettsiden gir uttrykk for vurderinger av hvordan slike prinsipper bør praktiseres og hvor slike prinsipper ikke er tatt hensyn til. Politikerne står fritt til å ta de valg det er flertall for. Men premissene for valgene skal være gjennomskuelige. Derfor må det stilles krav til selve beslutningsprosessen og hvordan forutsetningene fremskaffes.

Energi og energiomdanning er en faktor i all fysisk virksomhet i samfunnet. Tilgang på, og omdanning av, energi er en forutsetning for menneskets eksistens, om det nå gjelder tilgang på energi gjennom den maten vi spiser, oppvarming av våre boliger, elektrisitet til lys og maskiner eller foredling av råvarer til metaller. For flere næringssektorer er energitilførsel en viktig innsatsfaktor også i økonomisk forstand. For alle næringssektorer er sikker og stabil energitilførsel et nødvendig krav. Det økonomiske tapet som forbrukere og næringsliv påføres, om de ikke får kjøpt den energi de er villig til å betale for, er stort – mange ganger større enn verdien av den kraften de ikke får kjøpt. Derfor er energipolitikken viktig også som grunnlag for det aller meste av den økonomiske politikken.

Vi har etablert et marked for omsetning av kraft. En viktig forutsetning for at et marked skal gi gode insentiver til effektivitet og økonomisk fordeling er at grunnprinsippene for organiseringen av markeder er ivaretatt. Kontroll og tilsyn med strømnettet som naturlig infrastruktur og konkurranseforholdene på markedsplassen er derfor sentrale rammebetingelser for norsk energisektor.

Samtidig er det en utfordring at markedet består av aktører av ulik størrelse og profesjonalitet. Lik tilgang på kunnskap og innsikt i markedet er nødvendig for at markedet skal bli et nyttig redskap. På dette området er det svakheter på flere nivåer i kraftsektoren. Den største svakheten ligger i forholdet mellom netteiere og strømleverandører på den ene siden og den vanlige strømkunde og husholdningene på den andre siden. Men også mange av de “overordnede” politiske vedtak i kraftsektoren har ført vanlige strømkunder økonomiske kostnader uten av disse “indirekte” effektene har blitt tatt opp på en måte som når frem til den vanlige strømkunde – med stemmerett.

De fleste energipolitiske spørsmål griper inn i miljøpolitikken. Miljøvurderinger er ikke bare politikk, men også faglige vurderinger. Miljøkonsekvenser har mange dimensjoner som på ulike måter vever seg inn i et mangfoldig og komplekst samfunn.  Det er en krevende jobb å veie ulikeartede hensyn mot hverandre.  Det er politikkens jobb å foreta slike samfunnsmessige avveininger. Å legge til rette faglige vurderinger som grunnlag for de miljøpolitiske valg er ett av mange viktige ledd i en demokratisk velfundert energipolitikk. Her er det hvite felt på det politiske kartet.