Solceller skaper mørke skyer over vannkraftsektoren?

Bruk av solceller i bygningsmassen har gode økonomiske vilkår og kan bli en solskinnshistorie. Men fortsetter veksten kan det skape økonomiske interessekonflikter i kraftsektoren.

Solceller

Solcellemarkedet vokser sterkt i Norge, ikke bare internasjonalt. Solen skinner lite om vinteren når strømbehovet er størst, men kaldt vær bedrer virkningsgraden. Batteriteknologien er i utvikling og kan om få år gjøre hus med solceller helt uavhengig av strømnettet på årsbasis.

Solcellepanel bygges som en integrert del av bygningskonstruksjonen og reduserer andre kostnader. ENØK og passiv solvarme kan i beste fall skape hus uten behov for elektrisitet til oppvarming, men solceller kan skape et overskudd av strøm som med NVEs nye forskrifter kan selges inn på nettet og gi inntekter som øker lønnsomheten.

En årsak til økt markedsandel for solceller er at stordrift og teknologisk utvikling har senket prisene. En annen årsak er bedriftsetableringer som er profesjonelle både på planlegging, gjennomføring og finansiering. Byggeiere kan bli miljøvennlige uten egen kompetanse.

En tredje årsak er at solceller danner autonome produksjonssystemer inne i hvert enkelt hus. Helt uten inngrep fra myndighetene hva gjelder moms og elavgift. Med NVEs nye regler for plusskunder slipper de fast årsavgift for nettilknytning. Skjønt prisen på overskuddsstrøm ligger i hendene på nettselskapet og de får ikke betalt om de bidrar til reduserte tap i nettet.

Kan vi stå foran det paradigmeskift jeg har vente på siden 70-tallets parole om «smått er godt»? Kanskje er det et blaff, kanskje ikke, men vi bør tegne et scenario hvor solceller får en vesentlig plass i energisystemet og vurdere hvordan dette påvirker maktbalansen i kraftsektoren.

NVE regulerer nettselskapene og sikrer avkastning på investeringene. Men hva om det blir færre nettkunder og mindre strøm å fordele kostnadene på? Hva sier kundene som ikke har solceller på taket? Eiere av distribusjonsnett vil kvitte seg med en fremtidig tapsbombe? Strømnettet kan fremstå mer entydig som vannkraftens infrastruktur som vannkraften selv må bære kostnaden for. Men vannkraftprodusentene har problemer nok med grønne sertifikater, kraftoverskudd og lave strømpriser.

Vi kan ikke se bort fra motkrefter mot solceller fra en kraftsektoren som må innkassere moms og elavgift på strømsalg. Løsningen er ikke i å forverre vilkårene for solceller, men distribusjonsnettet må få en sterkere rolle i håndteringen av spotkraft mellom de mange små aktørene i et lokalt nett.