Tag Archives: fornybar energi

Bioenergi er klimapolitikkens akilleshæl!

En noe justert versjon av kronikken ble publisert i Dagens Næringsliv den 27.11.2015   På 70-tallet var vår miljøpolitiske «ledestjerne» at «biologisk mangfold er alt miljøverns mor». Det er god miljøpolitikk å verne regnskog i Amazonas. Men hvordan skjøtter vi våre egne skoger? Midt på 90-tallet ledet jeg Olje- og energidepartementets interdepartementale arbeidsgruppe for bioenergi. Både Landbruks- og Miljøverndepartementet deltok med kompetanse om skog og biologisk mangfold. Men vi stilte ikke spørsmålet om hvilken effekt uttak av bioenergi fra skogen

Klimapolitikken bokfører bioenergien feil!

Publisert i bladet ENERGI/Europower april 2015   NVE har i rapport 2015/17 langt på vei dokumentert at bioenergi ikke er klimavennlig like vel. Rapporten gir god innsikt i samspillet mellom skogskjøtsel, bioenergi og utslipp av CO2. NVE ser også det ulogiske i at det ikke regnes CO2-utslipp fra biobrensel. KLIF laget i 2011 en rapport som NVE bygger på i sin nye rapport. En svakhet ved begge rapportene er at skogens CO2 effekt analyseres uten at skogens CO2-balanse vurderes over skogens

Grønne sertifikater er ikke et miljøtiltak

Publisert i Europower oktober 2014 Grønne sertifikater er et tiltak Norge har iverksatt for å oppfylle EUs administrative mål for satsing på fornybar energi og bedret leveringssikkerhet for strøm. I Norge er det blitt en hovedsatsing i en uklar klimastrategi. EUs mål for enkeltland tar utgangspunkt i landenes BnP, uavhengig av hvor mye fornybar energi de allerede har, hvor mye de kan bygge ut eller miljøkonsekvenser landet påføres. Norges mål er derfor ikke basert på en kostnad-nyttevurdering – verken for

Markedet for grønne sertifikater er planøkonomi

GRØNNE SERTIFIKATER Intervju i Teknisk Ukeblad Av: Øyvind Lie | Publisert: 23. aug. 2012 – 10:52 EU bestemmer: Norge har satt seg i et hjørne hvor vi bare er nødt til å bygge ut masse kraftkabler og importere prisnivået fra utlandet, mener energirådgiver Svein Roar Brunborg. – Elsertifikatene gir høyere strømregning Vannkraftutbyggerne kan le hele veien til banken, ifølge rådgiver. Brunborg var byråsjef i Olje- og energidepartementet (OED) og hadde en sentral rolle da energiloven av 1990 ble utformet. Senere

Frykten for at den frie energien forsvinner

Refusert av Teknisk Ukeblad i oktober 2011. Ansvarlig redaktør begrunnet det med at de ikke betaler for kronikker! Åndsverk har ingen verdi, – ikke humor heller? —– Fornybar energi er ikke uendelig melder Teknisk Ukeblad den 28.9. Den overraskende konklusjonen stammer fra professor Axel Kleidon ved et Max-Planck – institutt i Tyskland. Han er bekymret for at vind-, bølge- og tidevannskraft tapper jorden for fri energi. Professoren har selvsagt et godt poeng når han peker på at vind, vann, tidevann

En delelinje for samarbeid?

Publisert i ENERGI Juni 2010   Den Russiske presidentens besøk fikk et historisk sus over seg da han etterlot sin underskrift på et papir som avsluttet en 40 år lang forhandlingsprosess.   Mindre oppmerksomhet ble det om de andre samarbeidsavtalene som ble underskrevet på Akershus slott, blant annet en avtale om energieffektivisering og fornybar energi. Jeg skal komme tilbake til denne, men først litt om delelinjeavtalen og rollen den kan få for det generelle norskrussiske energisamarbeidet.   Avtalen kan vise

Svarteper vandrer videre

Publisert i ENERGI – februar 2010   Like før jul fikk mange strømkunder et brev fra sin lokale netteier om økning i nettleien fra 1.januar. For de fleste var økningen mellom 5 og 10 prosent. Enhver prisøkning hvor myndighetene har hatt en finger med i spillet skaper en sunn skepsis i befolkningen. Humøret blir ikke bedre når prisøkningen kommer i den kaldeste vinteren på 10 år.   Nettselskapene begrunner økningen med økte sentralnettstariffer som Statnett SF setter i verk fra

Den som sover i timen synder ikke?

Publisert i ENERGI – november 2009   EU har vedtatt et direktiv som skal øke andelen fornybar energi i EU fra dagens 8 % til 20 % innen 2020. Studerer man direktivets nærmere lurer man på om Norge har sovet i timen.   Målet er fordelt på medlemslandene med en lik prosentvis økning justert slik at rike land tar størst byrde. De enkelte lands mål for 2020 vil med dette variere fra 10 til 46 %. Ingen land skal pålegges

ENOVAs rolle i energiforvaltningen

Publisert i Energi – januar 2008   Eli Arnstad trakk seg i november i fjor fra stillingen som leder av ENOVA. Media fokuserte på personstrid. Men var det bare et lederproblem? Eller et resultat av rolle, ramme og organisering? Var det feil ved systemet eller ved personen?   Noe av det siste jeg gjorde som avdelingsdirektør i OED var å initiere prosessen som endte med etableringen av ENOVA. Det er så lenge siden nå at jeg kan påberope meg en