Tag Archives: grønne sertifikater

EN NY ENERGIMELDING – tar den forbrukernes eller kraftutbyggernes parti?

Den nye energimeldingen vil etter alt å dømme komme fredag 15. april.Mange har ventet i spenning. Forventninger har bygget seg opp. Etter mange år uten energimeldinger bør det komme mye nytt. Energisituasjonen har i flere år utviklet seg på en måte som har skapt mange spørsmål. Derfor venter jeg at meldingen vil gi mange svar. Her er noen tanker jeg har gjort meg i ventetiden.   Energipolitikk dreier seg om å balansere økonomi og miljøhensyn. Men en energimelding må også gi en

Energimeldingen 2016 må sette fordelingspolitikk i fokus!

Da Stortinget vedtok energiloven våren 1990 tenkte vi: «endelig slipper vi å skrive energimeldinger». Før ble kraftbehov basert på prognoser av ymse kvalitet. Nå skulle utbyggere og forbrukere vurdere lønnsomhet i et felles spotmarked. Samlet Plan for vassdrag ivaretok miljøhensyn. Men slik ble det ikke. Investeringer styres av EUs fornybardirektiv. Ifølge Miljødirektoratet svekkes vern av norsk natur og forbrukerne har fortsatt ikke tilgang til spotmarkedet. 3 år tok det å lage «Samlet Plan» på 80-tallet. «Samlet Plan for vindkraft» burde

Vindkraften – blåser i det meste

Publisert i Dagens Næringsliv 14. mars 2015:   Professor Anders Skonhoft hadde 3. mars kronikken «Vindkraften blåser i milliarder». Den gir et godt bilde av vindkraftens samfunnsøkonomi. Men det er flere sider ved vindkraften som gir grunn til bekymring. I NVEs vurdering av vindkraftkonsesjoner opplyses ikke om investeringer og lønnsomhet. Det er bedriftsinterne forhold som skjermes for allment innsyn. Norske strømbrukere subsidierer prosjektene gjennom lovpålagt kjøp av grønne sertifikater og tilfører investorene en egenkapital som verken gir rett til styreplass

Grønne sertifikater er ikke et miljøtiltak

Publisert i Europower oktober 2014 Grønne sertifikater er et tiltak Norge har iverksatt for å oppfylle EUs administrative mål for satsing på fornybar energi og bedret leveringssikkerhet for strøm. I Norge er det blitt en hovedsatsing i en uklar klimastrategi. EUs mål for enkeltland tar utgangspunkt i landenes BnP, uavhengig av hvor mye fornybar energi de allerede har, hvor mye de kan bygge ut eller miljøkonsekvenser landet påføres. Norges mål er derfor ikke basert på en kostnad-nyttevurdering – verken for

Norske strømbrukeres helhjertede innsats for grønn energi.

Publisert i ENERGI – Oktober 2013. EU vedtar i 2009 et direktiv om fornybar energi. Hvert land forplikter seg til økt produksjon, uavhengig av hvor mye fornybar energi de allerede produserer. Attpåtil må land med høyt BNP per innbygger øke mest. Vi inngår i 2009 en avtale med Sverige om et felles sertifikatmarked for å bygge 26,4 TWh innen 2020.   Norge godtar EUs fornybardirektivet i oktober 2011 med små justeringer. Norge produserer mest fornybar energi i Europa, men må

Energipolitikk er mer enn energipolitikk.

Publisert i ENERGI August 2013   Etter 8 rødgrønne år tyder mye på at borgerlige overtar. Men endres energipolitikken? Energipolitikk er ikke bare mål om grønne kWh, men må bygge på partienes tanker om markedets rolle, planøkonomi, statsstyring, rolle- og ansvarsfordeling. Og hvordan forvalte miljøverdier?   Venstresiden vil at planer, stordrift og teknokrati skal gi effektivitet. Kraftselskaper brukes som redskap for å gjennomføre politisk korrekte, strategiske satsinger. Kraftselskapene sitter på store verdier i form av grunnrente og kan klare dette

Det energipolitiske året 2012 – en bekym-ringsmelding

November 2012   2012 var året da ordet marked hadde fremgang mens politikken gikk motsatt vei.   Myndighetene påla forbrukerne kjøpsplikt for grønne sertifikater fra 1. Januar 2012 og fratok kraftmarkedet kontroll over utbygging av vannkraft. Markedsuret ble stilt tilbake til tiden før energiloven.   2012 var året da Statnett viste vilje til forbrukermedvirkning og helhetlig planlegging mens myndighetene ville avgjøre nettkonsesjoner i et lukket ekspertforum.   2012 var året da NVE jobbet for at informasjon fra AMS skal legges

Markedet for grønne sertifikater er planøkonomi

GRØNNE SERTIFIKATER Intervju i Teknisk Ukeblad Av: Øyvind Lie | Publisert: 23. aug. 2012 – 10:52 EU bestemmer: Norge har satt seg i et hjørne hvor vi bare er nødt til å bygge ut masse kraftkabler og importere prisnivået fra utlandet, mener energirådgiver Svein Roar Brunborg. – Elsertifikatene gir høyere strømregning Vannkraftutbyggerne kan le hele veien til banken, ifølge rådgiver. Brunborg var byråsjef i Olje- og energidepartementet (OED) og hadde en sentral rolle da energiloven av 1990 ble utformet. Senere

Skjøtter vi vårt eget land?

Publisert i ENERGI – august 2012   I våres hadde statsråd Ola Borten Moe en uttalelse om at kraftoverskuddet skapt av grønne sertifikater bør brukes i Norge. At norske naturressurser skal komme det norske folk til gode er et synspunkt jeg deler. Vi har verken greske øyer eller spansk solkyst som gir turistinntekter. Men også vår natur kan gi virksomhet, verdi og velstand om den skjøttes vel.   På høgjæren, et unikt norsk landskap, planter vi 180 vindmøller. Ordføreren fryder

Småkraft og grønne sertifikater

Publisert i ENERGI – mars 2011   Høringsfristen for Regjeringens forslag til lov om grønne sertifikater gikk ut 1. februar. Småkraftverkenes forening uttrykte stor begeistring. Det har de god grunn til.   Første gang jeg hørte begrepet grønn elektrisitet var tidlig på 90-tallet. Jeg så ikke det helt store potensialet i å øke lønnsomheten av energiprosjekter basert på at folk frivillig betale mer for fornybar energi enn annen energi. Forsøk med slike konsepter har vist at betalingsviljen sjelden blir mer