Tag Archives: klimakvoter

Norge – et klimapolitisk foregangsland?

August 2011   OECD har evaluert norsk miljøpolitikk. Vi får mye ros, men kritikk for inkonsistens mellom mål og midler. Det er vanskelig å få den ambisiøse klimapolitikken til å henge sammen. Kanskje må visjonen om foregangsland opp til revisjon?   Uklar målsetting. Norge har de sterkeste nasjonale klimaambisjonene. Men våre virkemidler bidrar lite til reduksjon av utslipp siden vi er med i EUs system for klimakvoter. Utslippsmålene vil derfor belaste transportsektoren hardt, OECD indikerer at en dobling av bensinprisene

Energipolitiske fjæresteiner

September 2009 Fjæresteinene skiller den trygge landjorden fra det urolige havet. Men de er sleipe, det er lett å miste fotfeste.   Fjæresteinene står for et viktig skille i energipolitikken. Sokkelen er underlagt et eget skatte- og avgiftsregime, et eget tilsyns- og reguleringssystem. Grenselinjen er ikke rett, oljeregimet har sine enklaver på land og vindmøller til havs vil nok underlegges landjordens regler.   Men når fjæresteinene definerer et juridisk, politisk og økonomiske skille mellom petroleumsvirksomheten og innenlandsk energisektor betyr det

Finanskrisen og energisektoren

Publisert i ENERGI – november 2008   Krisen i amerikansk boligfinansiering har gitt en dominoeffekt i finansmarkedene. Man har bygget for mange boliger med for høy lånegrad og lokket til seg kjøpere som ikke har hatt råd til å håndtere gjelden. Lån misligholdes, verdiene fordunster og brikkene faller.   Hva med investeringene i energisektoren? Elektrisitetsnettet etablerer kontakt mellom kjøpere og produsenter. Strømmen flyttes momentant til en annen kunde om en abonnent faller fra eller en bedrift legges ned. Men dårlige