Tag Archives: Samlet Plan

Vindkraften – blåser i det meste

Publisert i Dagens Næringsliv 14. mars 2015:   Professor Anders Skonhoft hadde 3. mars kronikken «Vindkraften blåser i milliarder». Den gir et godt bilde av vindkraftens samfunnsøkonomi. Men det er flere sider ved vindkraften som gir grunn til bekymring. I NVEs vurdering av vindkraftkonsesjoner opplyses ikke om investeringer og lønnsomhet. Det er bedriftsinterne forhold som skjermes for allment innsyn. Norske strømbrukere subsidierer prosjektene gjennom lovpålagt kjøp av grønne sertifikater og tilfører investorene en egenkapital som verken gir rett til styreplass

Forretning eller fordeling?

Publisert i ENERGI – oktober 2011   ..er tittelen på en bok om reformer av offentlige nettverktjenester. Kraftmarkedsreformen behandles side om side med reformer innen post, tele, jernbane og vei. Boken er mer generell enn grundig, men nyttig.   Beskrivelsen av den historiske bakgrunnen for kraftmarkedsreformen har noen hvite felt. Det er riktig at mange faktorer spilte sammen, også rene tilfeldigheter. Boken forankrer reformprosessen i en internasjonal trend. Hermansenutvalget, NOU 1985:9 ”En bedre organisert stat” får sin velfortjente plass. I

Vindkraft, vannkraft og miljøpolitisk konsistens

Publisert i ENERGI – oktober 2009   I mai ga OED konsesjon til bygging av en vindkraftpark på Lista. Anken på NVEs avgjørelse førte ikke fram. Motstanderne går nå til søksmål mot utbyggingen. De mener at konsesjon er i strid med at Lista er et av 20 nasjonale kulturlandskap.   Nylig ga NVE avslag på en søknad om utbygging av et småkraftprosjekt i Oppdal. NVE avslår konsesjon for småkraft i Oppdal fordi ”utbyggingen vil etter NVEs syn føre til at

Smått er godt?

Publisert i ENERGI – mars 2008   Tidlig på 70-tallet kom en bok med tittelen ”Small is beautyful”. På litt mer nøkternt norsk ble tittelen ”Smått er godt”. Den ble en miljøfilosofisk inspirasjonskilde for mange. Miljøvern var ikke bare jakt på farlige molekyler og vern av sårbar natur. Miljøvern ble også en kamp mot de tradisjonelle maktstrukturene som valset over samfunnet med store forurensende industrikomplekser og kraftutbygging.   Da kampen mot de store vannkraftprosjektene var på sitt sterkeste, omkring 1980,